Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Cursus Islam in 5 stappen

Wat kan jouw organisatie of school doen om de kennis en het begrip van de Islam te verhogen?
 
Islamofobie (letterlijk: angst voor de islam, voor moslims en voor zaken die betrekking hebben tot hen) is geen nieuw fenomeen. Het is eigenlijk een oud vooroordeel dat recent een actueel onderwerp is geworden, door het verwoestende gevolg dat het heeft op het leven van moslims, in het bijzonder van die moslims die in minderheids-groepen wonen.

De huidige situatie wordt gevoed door een sterk en diepgeworteld vooroordeel over de islam dat in de meeste Europese samenlevingen leeft. Enkele van de meest voorkomende vormen zijn het gebrek aan officiële erkenning als godsdienst, het niet verlenen van toestemming om moskeeën te bouwen of het niet voorzien van faciliteiten of ondersteuning aan religieuze moslimgroeperingen of gemeenschappen.

Onwetendheid over de islam is de belangrijkste reden voor islamofobie. De islam wordt vaak enkel geassocieerd met terrorisme en extremisme. Eigenlijk is de islam een godsdienst die tolerantie, solidariteit en naastenliefde predikt, zoals veel godsdiensten dat doen.

 
 
Onder de niet-christelijke godsdiensten is de Islam in Europa de meest populaire. Het is de meerderheidsreligie in sommige landen en regio’s in de balkan en in de Kaukasus, en de tweede grootste religie in Frankrijk, Duitsland en vele andere landen, zowel westerse als oosterse.
 
De schijnwerpers, die in de nasleep van de verschrikkelijke aanslagen op de Verenigde Staten in 2001, op de moslims over de hele wereld werden gericht, tonen hoe breekbaar de relaties tussen gemeenschappen en onze tolerantie eigenlijk zijn. Moslims die in het westen leven waren verrast door mensen waarvan ze dachten dat het vrienden, buren en medeburgers waren, die zich plotseling tegen hen keerden en hen de schuld gaven voor de aanslagen op het World Trade Center, en zelfs wraakacties ondernamen op onschuldige mannen, vrouwen en jonge kinderen. Het is vooral schrikwekkend dat in de Verenigde Staten en in Europa een aantal vrouwen aangevallen werden die een hoofddoek droegen.

Welk beeld heb je van de islam
Een van de meest voorkomende vooroordelen over de islam is de zogenaamde ‘onverenigbaarheid’ ervan met mensenrechten. Dit vooroordeel komt vaak voort uit de realiteit van de landen waar de islam de overheersende godsdienst is, vooral de Arabische landen. Het gebrek aan democratie en de wijdverspreide schendingen van mensenrechten worden vaak als voorbeelden gegeven van deze ‘onverenigbaarheid’. Het vooroordeel bestaat erin dat de islam wordt beschouwd als de enige factor die bijdraagt tot deze situaties, terwijl de meeste van de regimes in kwestie eigenlijk gewoon ondemocratisch zijn. Toegepast op christelijke landen, zou het dus hetzelfde zijn als we de christelijke godsdiensten verantwoordelijk stelden voor de voormalige dictaturen in Portugal, Spanje of Griekenland bijvoorbeeld, en dan te besluiten dat het christendom niet verenigbaar is met mensenrechten en democratie.

Jongeren worden vaak lastig gevallen omdat ze hun trouw aan de islam demon-streren. In sommige landen is het voor moslimmeisjes verboden om met een hoofddoek naar school te gaan. Bijvoorbeeld Atheneum Antwerpen,...

Wettelijk kader

Verschillende internationale en regionale instrumenten verwijzen naar discrimina-tie in het algemeen, of handelen over specifieke vormen van discriminatie. Enkele voorbeelden op het niveau van de Verenigde Naties:

  • De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)
  • Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie (1965)
  • Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen (1979)
  • De Verklaring inzake de Rechten van Personen met een Handicap (1975)
  • De ILO-Conventie (nr. 169) over Inheemse Volken en Stammen in Onafhan-kelijke Landen (1989)

In de Raad van Europa, bovenop het Europese Verdrag inzake Mensenrechten, zijn de afgelopen jaren belangrijke successen geboekt, vooral door:

  • Het Europees Handvest voor Minderheidstalen (1992)
  • Het Verdrag over de Participatie van Buitenlanders in het Openbare Leven op Lokaal Niveau (1992)
  • Kaderverdrag voor de Bescherming van Minderheden (1995)

Verdere informatie
Over de islam - site van de Islam 21 Project: www.islam21.net
Het Forum tegen Islamofobie en Racisme (VK): www.fairuk.org

Over racisme en discriminatie

 
 
 

  •  

 


 
 
 

Cursus Islam in 5 stappen
Cursus Islam in 5 stappen

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van