Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Verslag Studiedag El FAth Door Vera Pletinckx.

Informatie rond verschillende punten, in opvolging van het gesprek met Katrien Leemen Stad Antwerpen in juni 2013. Deze informatie werd bekomen tijdens een kort verblijf in Marokko, n.a.v. de ontmoetingsdag georganiseerd door de coöperatieve  Al Fath op 6 juli ’13. 
Vera Pletinckx, afgevaardigd door de vzw Imane
 
Ter inleiding is het nuttig te weten dat verschillende punten die in ons gesprek aan bod kwamen, eveneens als bezorgdheden van de coöperatieve naar voren werden gebracht op de ontmoetingsdag. De ontmoetingsdag rond landbouw en partnerschap die Al Fath met ondersteuning van Imane heeft ingericht op 6 juli ’13 stond namelijk in het teken van een aantal vragen die de coöperatieve zich zelf stelt en die ter inleiding in de map meegegeven werden aan de deelnemers : 
           - hoe kan de coöperatieve de situatie van de armen verbeteren, ook van                                      diegenen die geen lid zijn?
            - hoe kan de coöperatieve de werkloosheid mee aanpakken, in de                                               wetenschap dat de coöperatieve geen bedrijf is in de klassieke  zin van het woord?
            - welke rol kan de coöperatieve spelen binnen de nieuwe wetgeving rond
              commercialisering van landbouwproducten van kleine boeren en telers?
            - welke nieuwe activiteiten kunnen opgezet worden?
            - hoe kan de relatie tussen Al Fath en Imane verdiept worden en een
              gemeenschappelijke strategie uitgewerkt worden?  
Hieronder ga ik in op verschillende vragen die voor mijn vertrek in ons gesprek aan bod kwamen :
 

  1. Microcredieten : er werd gesteld dat die zouden moeten in werking gesteld worden vanaf 2014, dus tijdens de volgende termijn.

A            Om tegemoet te komen aan de hoge werkloosheidsgraad, in combinatie met de zeer  lage opleidingsgraad van de dorpsbewoners, wordt eraan gedacht om vooral vrouwen,
 B           maar ook andere geïnteresseerden, te voorzien van een startmaterieel en hen georganiseerd te        laten werken, zodat ze zelf kleine coöperatieven kunnen opstarten.            Het startmaterieel zou             bijvoorbeeld een bijenkast kunnen zijn of kippen, met daaraan   verbonden een teruggave in    natura (bvb kippen), zodat het proces kan uitbreiden.
 C           Er wordt gedacht om op die manier het houden van biokippen te stimuleren (integenstelling tot de kippenboerderij die nu door de coöperatieve wordt beheerd.
2. Wat gaat er gebeuren met de marketingstudie?
            Ik heb het rapport verwerkt tot een powerpoint en die doorgesproken met Mohamed Baïri             van het Bureau van Al Fath. Ik heb ook de resultaten van de kwaliteitstests doorgegeven.   Hiervoor had ik contact opgenomen met de laboratoria om te begrijpen     waarover het gaat. Het            labo dat de honing testte heeft ook normen doorgestuurd in het     Frans, die ik ook heb doorgegeven. (in bijlage vind je de normen). Ik heb eveneens de naam en het telefoonnummer    van de student in doorgegeven, die Youssef me had meegegeven.
 
            Al Fath is er zich van bewust dat de commercialisering een zwak punt is. De          commercialisering gebeurt enerzijds in kleine verpakkingen, die vermeld zijn in            stageverslag. Anderzijds gebeurt de commercialisering ook door leden de coöperatieve     of        door vertrouwenspersonen die grotere hoeveelheden kopen en zelf voor de verpakking      zorgen. Zij kunnen hierdoor zelf iets bijverdienen, of in geval van de migranten, de winst overmaken aan de coöperatieve. Leden van de coöperatieve in   Marokko of     vertrouwenspersonen, kunnen de honing en olijfolie op vertrouwen, zonder vooraf te       betalen, in verkoop brengen en als ze verkocht hebben, de aankoop achteraf betalen aan    de        coöperatieve. Er is op die manier echter geen controle op de hygiëne. Deze situatie is nog             normaal vandaag, in vele kleine verkooppunten in Marokko. Er wordt gekocht op basis van          vertrouwen, als men de persoon kent of de winkelier vertrouwt. Dit zijn informele kanalen, die             in de loop van de tijd echter meer  gereglementeerd zullen worden.
 
            Al Fath wenst zich qua commercialisering echter niet in eerste instantie concurrentieel       op te    stellen tegenover andere coöperatieven. Integendeel, er dient gezamenlijk naar       gemeenschappelijke oplossingen voor commercialisering van producten gezocht te worden, waardoor coöperatieven elkaar kunnen versterken.
            Er is een nieuwe wetgeving die voorziet in de mogelijkheid voor gemeenschappelijke        commercialisering van producten van kleine boeren en telers. De overheid wil op die   manier tussenhandelaars die met de winst gaan lopen, minder kansen geven. Ik heb  een       onderhoud gehad met M. El Hassan El Bouzidi, Hoofdlandbouwkundige en Hoofd         van      de Dienst Vulgarisatie en Professionele Organisatie van ORMVAM (Office Régional de     Mise en Valeur Agricole de la Moulouya Berkane). Dit is een afdeling van  het Ministerie          van Landbouw, waarmee Al Fath intens samenwerkt. Uit dit gesprek         bleek dat         coöperatieven een statuut kunnen aanvragen om een gemeenschappelijke    commercialisering van de producten te realiseren. Hierbij zal ook de staat nog moeten             helpen. Al Fath onderzoekt hoe zij zich samen met andere coöperatieven in dat      proces kunnen             inschrijven.
 
 
      3.   Staat het lidmaatschap van Al Fath open voor iedereen? Hoe kunnen niet-
            kapitaalkrachtige kandidaten lid worden?

 
            Iedereen kan zich kandidaat stellen. Al Fath is opgericht met de bedoeling om te    kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Ouled Daoud. Om dit te bereiken, worden de       eventuele jaarlijkse winsten niet aan de leden uitgekeerd, zoals door de regelgeving rond    coöperatieven voorgeschreven wordt,  maar geïnvesteerd in nieuwe initiatieven      binnen de        coöperatieve en ook om andere sociale initiatieven te ondersteunen.
 
            Met die bedoeling werd de Association de Développement Humain opgericht, waaraan      de        coöperatieve binnen haar mogelijkheden, geld kan overmaken. Het is dus heel     belangrijk dat nieuwe leden hiermee akkoord gaan. Uit mijn gesprek met M. El Bouzidi, blijkt dat vele    coöperatieven mislukken, omdat ze zich geen duidelijk doel stellen, dit in tegenstelling tot Al         Fath. De doelstellingen van Al Fath, blijken een belangrijke gespreksbasis te vormen met     ORMVAM, van waaruit naar verdere ontwikkeling kan        gezocht worden. Al Fath weet wat ze             zoekt en vraagt ook informatie om verder te kunnen.
 
            Om het met de woorden van M. Bouzidi te zeggen, ‘Al Fath is een geslaagd initiatief’,       hetgeen niet evident blijkt te zijn. Hierop kunnen kandidaten afkomen die andere           bedoelingen hebben en die bijvoorbeeld enkel uit zijn op winst. Om dit tegen te gaan wordt       elke kandidaat door het bureau van de coöperatieve eerst gescreend. De             kandidatuur wordt       met een advies aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. De algemene vergadering             is de hoogste instantie die uiteindelijk beslist.
 
            Elk jaar wordt, volgens de wetgeving voor coöperatieven, een financieel billan       opgemaakt       met een daaraan gekoppelde herberekening van het lidmaatschap. Kandidaten die geen       middelen hebben om lid te worden, worden ondersteund door de leden van Imane, zodat ze       zich kunnen inkopen.
 
 

  1. Is de coöperatieve nog bereid om samen te werken rond het onderwijsproject

       zoals ingeschreven inde convenant met de Stad Antwerpen?  
 
            Zeker, maar dan moet duidelijk zijn wat er van hen verwacht wordt. Zij kunnen mee voor             opvang en omkadering zorgen buiten de stage-uren. Binnen de school echter hebben zij geen zeggenschap. De opvang, niet enkel ’s nachts, maar ook overdag buiten    de schooluren, werd    tot hiertoe door verschillende instanties verzekerd.                                                                                 
            Zelfs de burgemeester van Ouled Daoud heeft tijd vrijgemaakt om een dag met de studenten rond   trekken. Er is ook gezorgd voor toeristische uitstappen, buiten de uitleg over de           coöperatieve.
            De coöperatieve wil dus wel meewerken maar wil als partner betrokken worden met een   duidelijke opdracht.
            Verder is het ook belangrijk om de 2 ouderverenigingen in het partnerschap op te   nemen. De 2 ouderverenigingen groeperen de volgende scholen op het grondgebied van Ouled   Daoud :
      - de oudervereinging Ouled Daoud, groepeert 4 scholen
      - de oudervereniging El Karma, groepeert 5 scholen
            Dit biedt meteen ook een mooie kans voor de studenten om ouderparticipatie mee op te                nemen in hun stage. Een onderwerp dat ook hier belangrijk is.
 
            Ik heb echter niet de kans gehad om met leerkrachten of directie te spreken. Dit     wegens de       vakantie. De directeur van de school in Ouled Daoud blijkt daarenboven             vanaf volgend             schooljaar met pensioen te zijn.
 
             
Tenslotte wil ik hier ook nog de conclusies meegeven van de ontmoetingsdag op 6 juli en vermelden dat ook leden van de coöperatieve in Beni Kitoun deel hebben genomen aan de dag, ook iemand van Steunproject, alsook verschillende andere lokale verenigingen.
 
De conclusies zullen in eerste instantie besproken worden tussen Al Fath en Imane, om te bekijken hoe er aan verder gewerkt kan worden :
 

  1. Verdieping van de relatie tussen Al Fath en Imane, door het inrichten van ‘ateliers’.
  2. Amandelteelt introduceren
  3. Professionele opleiding van jongeren in bijenteelt voorzien (in opvolging van eerdere ervaringen hiermee)
  4. Bekijken of traditionele kippenkweek in overweging kan genomen worden
  5. Een studiedag organiseren rond de te volgen strategie
  6. De mogelijkheden bekijken om bosbeheer aan te pakken en hier rond een vereniging op te richten met medewerking van de regionale overheid.      

 

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van