Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

De principes van het Coöperatieve Al Fath 2016.

 
Coöperatie Al Fath is geïnspireerd op een oude vorm van samenwerking die spontaan groeide onder familieleden, vrienden en dorpsgenoten uit Ouled Daoud en Belgie (Antwerpen).
Uit solidariteit verenigden ze hun krachten, hielpen elkaar en wisselden technieken en ervaringen uit.
Al Fath is gespecialiseerd in imkerij, olijfperserij en kippenkwekerij.

Het coöperatieve model heeft doorheen de jaren een hele weg afgelegd, zowel in Ouled Daoud als in Antwerpen.

 
De principes van het coöperatieve Al Fath.
 
 
Vrijwillige deelname – Leden beslissen vrijwillig hun krachten te bundelen om een gemeenschappelijk doel te verwezenlijken.

Democratische besluitvorming – Elk lid heeft één stem, ongeacht de grootte van zijn financiële inbreng.

Economische betrokkenheid – De leden dragen bij aan het kapitaal van hun coöperatie en controleren het financiële beleid. De inkomsten worden opnieuw ingezet voor de ontwikkeling van de coöperatie. Alleen een beperkte winstverdeling onder de leden is mogelijk.

Onafhankelijkheid – Coöperatie Al Fath is een autonome organisatie. Bij samenwerking met andere organisaties waken ze over hun onafhankelijkheid en het behoud van de democratische macht van hun leden.

Vorming en informatie – De coöperatie Al Fath leid hun leden op en informeert het grote publiek over hun activiteiten en het coöperatieve ondernemingsmodel.

Samenwerking – Coöperatie Al Fath versterkt de coöperatieve beweging door samen te werken en leden aan te moedigen dit ook op individueel vlak te doen.

Burgerschap – Coöperatie Al Fath zet zich in voor het milieu en voor een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap.
 
Eigendom:
Alle leden van de coöperatie zijn eigenaar van de coöperatie. De coöperatie is dus hun collectieve eigendom.
 

Beheer:

Elk lid heeft één stem. Vanaf nu is de participatie van de leden belangrijk in Al Fath. De strategische beslissingen worden democratisch genomen door alle leden. De operationele beslissingen worden transparant genomen door de tijdelijke bestuur en heel binnenkort door een verkozen bestuur.

Doel:
Het accent bij Al Fath ligt op menselijke, sociale en culturele behoeften, zonder het economische aspect van de bedrijfsvoering uit het oog te verliezen.

Waarden:
Individuele en collectieve verantwoordelijkheid, solidariteit, rechtvaardigheid, transparant en collectief ondernemerschap.

De inkomsten en uitgaven van coôperatie Al Fath

Coöperatie Al Fath functioneert zoals een bedrijf om voordelen te generen voor haar leden, anders is er geen bestaansreden. Ze moet dus een degelijk financieel beheer garanderen om te kopen en verkopen, te investeren, eventueel te lenen.
Misschien later via een solidariteitskas op te zetten om kleine leningen aan leden te verstrekken.
De eerste inkomsten komen eenvoudigweg uit de verkoop van de honing, perserij tijdens olijf seizoen, kippenkwekerij en van binnenlandse en buitenlandse partners. (Marokkaanse overheid, Stad Antwerpen en voorheen UNDP en Nationale Loterij)
 
De uitgaven van Al Fath
 
1. Vaste kosten
 
Een van de belangrijkste vaste kosten is het maandloon van de (enkele) betaalde medewerkers van de coöperatie (Imker, medewerker voor in de kippenkwekerij en de bewaker). Daarnaast moet de coöperatie ook elektriciteit, water , onderhoudsploeg en andere werkingskosten betalen.
 
2. Investeringen
 
Een deel van de inkomsten gebruikt de coöperatie voor de aankoop van nieuw gereedschap en materiaal (lege honingraten, lege potten, leeggoed, …). Daarnaast zijn er ook nog de grotere investeringen, bijvoorbeeld de bouw van een nieuw loods, honinghuis en een opslagruimte.
 
3. Uitkering van de dividenden (voor het eerst in 2017).
 
Het gaat hier om het uiteindelijke doel van de coöperatie: de opbrengsten verdelen onder de leden. Afhankelijk van de opbrengsten kan de coöperatie de dividenden maandelijks, trimestrieel of jaarlijks uitkeren. De dividenden worden eerlijk verdeeld en zijn afhankelijk van hoeveel werk een lid voor de coöperatie gedaan heeft.
 
4. Prijsschommelingen
 
De prijzen van de kippen zijn erg variabel naargelang de vraag, het aanbod en speculaties. Bij gevolg is het moeilijk om een stabiel inkomen te verkrijgen uit de verkoop van kippen. Prijsschommelingen kunnen een aanzienlijk verlies betekenen voor wie niet weet hoe hierop te anticiperen.
 
Toekomstvisie:
 
1.  Transparantie van taboe tot businessmodel
 
Veel organisaties zien transparantie nog als een vies woord, als een verplichte kijk in de keuken, afgedwongen door de steeds machtiger wordende toezichthouders. Bij Al Fath is het geruime tijd een kentering aan de gang. Het zetten van de stap naar een hoger niveau van transparantie binnen Al Fath is een fundamenteel verandertraject dat vraagt om een goede voorbereiding. 
 
Volgende opdrachten behoren tot de algemene of exclusieve bevoegheid van een externe accountant:
 
2. Boekhoudkundige controle op vraag van de leden.
 

Het verifiëren en corrigeren van de boekhoudkundige documenten zijn van fundamenteel belang voor een gezond Coôperatie. Sedert de aanstelling van het tijdelijk bestuur moeten de jaarrekeningen, geverifieerd en gecontroleerd door een externe accountant.
 
De accountant brengt verslag uit over de regelmaat, de volledigheid en de getrouwheid van de boekhouding en de jaarrekeningen. Zijn rol beperkt zich niet tot het eenvoudig controleren van de gegevens. De accountant vormt een mening en spreekt zich uit over de solvabiliteit en de rendabiliteit van de Coöperatie Al Fath.
 
 
Opgesteld door Mohamed Bouziani in samenwerking met tijdelijke bestuur coöperatie Al Fath.
 
 

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van